Nazwa testu MBTI ułożona z kostek scrabble

Testy psychometryczne stają się coraz bardziej popularne w miejscu pracy, umożliwiając pracodawcom wgląd w umysły potencjalnych pracowników. Testy te mogą mierzyć takie cechy jak inteligencja, zdolności i cechy osobowości. Ale czego właściwie dotyczą te testy psychometryczne i czym się różnią? W tym wpisie na blogu przedstawimy różne rodzaje dostępnych testów psychometrycznych, jak również to, co mierzą i dlaczego są ważne. Dzięki lepszemu zrozumieniu tych testów i ich przeznaczenia, możesz mieć pewność, że podejmiesz właściwą decyzję przy wyborze testu.

W poprzednim artykule omówiliśmy rodzaje testów stosowanych w rekrutacji. Poniżej przedstawimy je w bardziej szczegółowy sposób.

 • Testy zdolności poznawczych (Cognitive Ability Tests)
 • Testy osobowości (Personality Tests) 
 • Testy predyspozycji (Aptitude Tests)

Zastosowanie testów zdolności poznawczych (Cognitive Ability Tests)

 

Testy zdolności poznawczych są standaryzowanymi ocenami zaprojektowanymi do pomiaru zdolności i umiejętności umysłowych danej osoby, takich jak pamięć, uwaga, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. Są one często wykorzystywane w edukacji, pracy i warunkach klinicznych do oceny zdolności poznawczych danej osoby oraz do identyfikacji mocnych i słabych stron. Przykładami testów zdolności poznawczych są Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS) i Progresywne Matryce Ravena. Testy zdolności poznawczych mają za zadanie zmierzyć zdolność jednostki do myślenia i rozumowania. Są one często stosowane jako narzędzie selekcji w edukacji lub w zatrudnieniu.

Istnieje szereg różnych testów zdolności poznawczych, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony. Najczęściej używane testy to WAIS-IV i Cognitive Assessment System. WAIS-IV jest szeroko stosowanym testem inteligencji, który mierzy szereg zdolności, w tym rozumienie werbalne, rozumowanie percepcyjne, pamięć roboczą i szybkość przetwarzania. Jest on dobrze przystosowany do pomiaru ogólnych zdolności intelektualnych. Cognitive Assessment System jest mniej powszechnie stosowany, ale zapewnia bardziej szczegółowy pomiar zdolności poznawczych. Może być przydatny do identyfikacji mocnych i słabych obszarów w umiejętnościach myślenia danej osoby.

Niektóre przykłady testów zdolności poznawczych obejmują:

 1. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)

 2. Stanford-Binet Intelligence Scale

 3. Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abilities

 4. Raven’s Progressive Matrices

 5. The Differential Ability Scales

 6. The Naglieri Nonverbal Ability Test

 7. The Universal Nonverbal Intelligence Test

 8. The Cognitive Assessment System.

Należy pamiętać, że różne testy mogą koncentrować się na różnych aspektach zdolności poznawczych i mogą być stosowane w różnych warunkach.

 

Czym są testy osobowości?

Standaryzowane oceny, znane jako testy osobowości, są wykorzystywane do oceny poszczególnych cech, nawyków i właściwości danej osoby, które składają się na jej osobowość. Celem testów osobowości jest zaoferowanie metodycznego i bezstronnego sposobu na zrozumienie i zdefiniowanie psychologicznej struktury danej osoby.

 • Testy osobowości mają zazwyczaj formę kwestionariusza mierzącego różne cechy charakteru. Celem tych testów jest pomoc pracodawcom w ustaleniu, którzy kandydaci są dobrze dopasowani do firmy i roli. Niektóre z najczęstszych cech osobowości, które są mierzone, obejmują:
 • Ekstrawersja vs. introwersja
 • Dominacja vs. uległość
 • Ugodowość vs. antagonizm
 • Sumienność vs. niedbałość
 • Otwartość na doświadczenia vs. zamknięcie umysłu.

 

Ogólnie rzecz biorąc, testy te są wykorzystywane jako sposób na określenie, czy kandydat będzie dobrze pasował do zespołu i kultury firmy.

Liczne konteksty, w tym miejsca pracy, szkoły, terapeutyczne i badawcze, wykorzystują testy osobowości. Kilka przypadków testowania osobowości to:


 1. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 2. The Big Five Personality Traits (OCEAN)
 3. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
 4. The 16 Personality Factor Questionnaire (16PF)
 5. The NEO Personality Inventory
 6. The DiSC Assessment
 7. The Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behaviour (FIRO-B)
 8. The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)
 9. The Hilton-Wilson Personality Inventory (HWPI)
 10. The Personality Assessment Inventory (PAI).

Możesz wykorzystać testy osobowości jako część procesu rekrutacji na kilka różnych sposobów. Na przykład, możesz dać potencjalnym rekrutom test osobowości online przed ich rozmową kwalifikacyjną. Pozwoli Ci to na poznanie ich charakteru i tego, jak będą pasować do roli, którą chcesz im powierzyć.

Z drugiej strony, możesz również użyć testu osobowości po rozmowie kwalifikacyjnej, jako dodatkowego narzędzia oceny. Może to pomóc w uzyskaniu głębszego zrozumienia, jak dobrze kandydat spełnia kryteria roli i czy prawdopodobnie będzie pasował do istniejącej dynamiki zespołu. W tym przypadku ważne jest, aby wybrać testy, które mierzą zarówno zdolności, jak i cechy osobowości lub zachowania.

Niezależnie od tego, kiedy zdecydujesz się na wykorzystanie testu w procesie rekrutacji, upewnij się, że podasz jasne instrukcje dotyczące tego, jakie informacje będą zadawane w teście, aby kandydaci wiedzieli, czego się spodziewać.

Wyniki badań nad skutecznością testów osobowości

A więc, czy te testy rzeczywiście okazały się przydatne? Cóż, w tej kwestii nie ma jeszcze pewności. Z jednej strony, niektóre raporty sugerują, że mogą one być skuteczne w identyfikacji odpowiednich kandydatów. Z drugiej jednak strony, inne raporty wskazują, że nie robią one zbyt dużej różnicy, jeśli chodzi o wyniki pracy.

Może to zależeć od rodzaju testu, którego używasz i sposobu, w jaki go stosujesz. Ważne jest, aby pamiętać, że testy te są tylko jednym z elementów układanki, jeśli chodzi o decyzje rekrutacyjne. Ostatecznie, należy rozważyć wszelkie inne czynniki, które są istotne dla Twoich konkretnych potrzeb i wykorzystać wyniki tych testów wraz z resztą informacji, które już masz o kandydacie, aby podjąć świadomą decyzję.

Zastosowanie testów umiejętności (Aptitude Tests)

Test umiejętności jest miarą czyjejś zdolności do nauki i rozwiązywania problemów. Są one powszechnie stosowane w szkołach i na uniwersytetach, ale mogą być również przydatne dla pracodawców. Testy umiejętności mogą pomóc ocenić, czy dana osoba dobrze pasuje do danego stanowiska, a także mogą być wykorzystane do określenia mocnych i słabych stron potencjalnych pracowników. Istnieją różne rodzaje testów umiejętności, które mogą być wykorzystywane w rekrutacji. Jednym z najbardziej popularnych jest test ilorazu inteligencji, czyli IQ. Test ten mierzy inteligencję danej osoby i ma na celu zidentyfikowanie wszelkich braków intelektualnych. Istnieją również testy zaprojektowane specjalnie do pomiaru umiejętności i zdolności danej osoby. Testy te mogą być wykorzystane do określenia, czy dana osoba posiada umiejętności i zdolności niezbędne do pełnienia roli, o którą się ubiega.

Testy predyspozycji są często wykorzystywane w edukacji, w pracy i w warunkach klinicznych, aby zidentyfikować mocne i słabe strony danej osoby, przewidzieć przyszłe wyniki oraz ukierunkować decyzje dotyczące kariery i edukacji. Niektóre przykłady testów umiejętności obejmują:

 1. The Scholastic Assessment Test (SAT)
 2. The American College Testing (ACT)
 3. The Graduate Record Examination (GRE)
 4. The Miller Analogies Test (MAT)
 5. The Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)
 6. The Test of Essential Academic Skills (TEAS)
 7. The Law School Admissions Test (LSAT)
 8. The Medical College Admission Test (MCAT)
 9. The Graduate Management Admission Test (GMAT)
 10. The Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Testy umiejętności są wykorzystywane w rekrutacji do oceny szans osób poszukujących pracy na danym stanowisku lub w danej branży. Testy umiejętności są wykorzystywane w procesie rekrutacji w celu odkrycia i oceny predyspozycji i zdolności kandydata, w tym rozumowania werbalnego i matematycznego, świadomości przestrzennej i rozwiązywania problemów.

Pracodawcy mogą wyciągać przemyślane wnioski na temat tego, które osoby są najbardziej odpowiednie na dane stanowisko, korzystając z testów predyspozycji, które mogą dostarczyć obiektywnych i wystandaryzowanych danych wspomagających decyzje rekrutacyjne. Mogą one również służyć do określenia, w jakich obszarach kandydat mógłby wymagać większego rozwoju lub szkolenia.

Przykłady testów umiejętności powszechnie stosowanych w rekrutacji obejmują:

 1. Testy rozumowania numerycznego, które mierzą zdolność kandydata do rozumienia i manipulowania informacjami liczbowymi.
 2. Testy rozumienia tekstu pisanego, które mierzą zdolność kandydata do rozumienia i analizowania informacji pisanych.
 3. Testy rozumowania abstrakcyjnego, które mierzą zdolność kandydata do rozpoznawania wzorców i związków logicznych.
 4. Testy rozumienia przestrzennego, które mierzą zdolność kandydata do wizualizacji i manipulowania obiektami dwu- i trójwymiarowymi.
 5. Testy rozumowania mechanicznego, które mierzą zrozumienie przez kandydata zasad fizycznych i mechanicznych.

Istnieje wiele korzyści z wykorzystania testów umiejętności w rekrutacji. Mogą one pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, poprzez identyfikację kandydatów, którzy nie są dobrze dopasowane do pracy na wczesnym etapie procesu. Mogą one również pomóc w zmniejszeniu rotacji personelu, poprzez upewnienie się, że każdy pracownik jest dobrze dopasowany do wykonywanej pracy.

Testy umiejętności są również doskonałym sposobem na ocenę potencjału kandydata. Mierząc ich umiejętności i zdolności, możesz zobaczyć, jak dobrze byliby w stanie wykonywać daną pracę, nawet jeśli nie mają jeszcze żadnego doświadczenia. Może to być świetny sposób na znalezienie nowych talentów i dać im szansę na rozwój w Twojej firmie.

To oczywiste, że testy umiejętności są ważną częścią procesu rekrutacji dla wielu firm. Należy jednak pamiętać, że testy te są tylko jedną z części procesu i nie powinny być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

Istnieje wiele różnych testów predyspozycji dostępnych, a każdy z nich mierzy inne umiejętności i zdolności. Ważne jest, aby wybrać test, który jest najbardziej odpowiedni dla stanowiska, które próbujesz obsadzić.

Zacznijmy współpracę

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts