Regulamin programu
Poleć przyjaciela

Założeniem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest przedstawienie zasad i warunków dotyczących zatrudniania kandydatów w ramach programu poleceń obowiązującego w SimplyTalented Sp. z o.o. Program poleceń oferuje jednorazową wypłatę nagrody z tytułu polecenia kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

Program poleceń ma za zadanie wsparcie zespołu rekrutacji SimplyTalented w pozyskaniu, zatrudnianiu przez SimplyTalented lub Klienta oraz zatrzymaniu najlepszych talentów zainteresowanych pracą w SimplyTalented lub u jej Klientów. Jako agencja rekrutacyjna dajemy możliwość polecania kandydatów na wybrane stanowiska ogłoszone przez SimplyTalented.

§ 1. Definicje

 1. SimplyTalented Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Sadka 18, 30-690 Krakow, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917176, (NIP 9442272881, REGON 389715890), reprezentowaną przez Panią Karolina Wonchała, dalej zwaną „SimplyTalented”, zwaną w dalszej części „Organizatorem”, 
 2. Program organizowany przez SimplyTalented, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające pracownika z branży IT otrzymają bonus pieniężny po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie, 
 3. Osoba polecająca – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę na udział Kandydata w procesie rekrutacyjnym podjętym przez SimplyTalented oraz która w czasie trwania Programu „Poleć przyjaciela” przesłała wiadomość z danymi kontaktowymi, bądź CV osoby aplikującej na adres mailowy: info@wearesimplytalented.com
 4. Kandydat – osoba zgłoszona do udziału w projekcie przez Osobę polecającą, która nie jest aktualnie pracownikiem SimplyTalented oraz nie rozpoczęła jeszcze procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez SimplyTalented. 
 5. Klient SimplyTalented – podmiot gospodarczy, dla którego SimplyTalented świadczy usługi rekrutacyjne. 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i obowiązki Osoby polecającej oraz Organizatora. 

 2. Program „Poleć przyjaciela” oferuje wypłatę nagrody finansowej z tytułu polecenia Kandydata zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. 

 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 4. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program w dowolnym momencie. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Program

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. W Programie, jako osoba polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu. Z polecenia kandydatów na stanowiska konsultantów IT wykluczeni są pracownicy lub współpracownicy SimplyTalented, wykonujący czynności rekrutacyjne lub handlowe a także członkowie ich najbliższej rodziny i partnerzy, z którymi prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2.  Programie, jako Kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu oraz spełniająca wymagania formalne. 

 3. W sytuacjach opisanych poniżej polecani Kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, a tym samym Osoba ich polecająca nie będzie uprawniona do wypłaty nagrody z tytułu polecenia: 

  • Polecany kandydat sam zgłosił się do SimplyTalented lub Klienta SimplyTalented w ciągu 1 roku przed dokonaniem przez osobę polecającą polecenia jego kandydatury. 
  • Polecany kandydat był zaangażowany w proces rekrutacji w SimplyTalented lub u klienta SimplyTalented w ciągu 1 roku poprzedzającego jego zgłoszenie. 
  • Polecany kandydat nie wiedział przed zgłoszeniem jego kandydatury do Programu o fakcie bycia poleconym na dane stanowisko do SimplyTalented lub klienta SimplyTalented. 
  • Polecany kandydat jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem SimplyTalented lub klienta SimplyTalented. 
 4. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu kandydata lub osoby polecającej do programu podejmują osoby zaangażowane w proces rekrutacyjny po stronie Klienta i pracownicy SimplyTalented.

§ 4. Zasady uczestnictwa w programie

 1. Polecenia kandydatów są możliwe za pośrednictwem: 

  • Bezpośrednio na adres poczty e-mail: info@wearesimplytakented.com
 2. Aby polecana kandydatura była ważna i została objęta Programem, osoba polecająca powinna dostarczyć następujące dane i oświadczenia: 

  • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Osoby polecającej (numer telefonu oraz adres e-mail); 
  • Oświadczenie o uzyskanej od Kandydata zgodzie na uczestnictwo w programie i o uzyskanej od Kandydata zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kandydata na potrzeby programu. 
  • Imię i nazwisko Kandydata. 
  • CV polecanego Kandydata lub jego dane kontaktowe (nr telefonu, lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Kandydatem). 
 3. Zgłoszony Kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów rekrutacyjnych, do których został zgłoszony przez Osobę polecającą, a także aktualizacji swoich wszelkich danych osobowych.

 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo wyłączenia z Programu Kandydatów, których umiejętności odbiegają od wymaganych kryteriów rynkowych. W takiej sytuacji nie następuje przystąpienie do Programu Osoby polecającej oraz uzyskanie prawa do nagrody finansowej. O wyłączeniu Kandydata z programu decyduje Organizator. 

 5. Danego Kandydata może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.

§ 5. Nagrody finansowe

 1. Osoba polecająca nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy polecony Kandydat przystąpi do dowolnego procesu rekrutacyjnego i w jego rezultacie zostanie zatrudniona w SimplyTalented lub u Klienta SimplyTalented oraz przepracuje minimum 3 miesiące. 
 2. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu, bądź odmowie przyznania Nagrody w przypadku nie spełnienia się przesłanek, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu. 
 3. SimplyTalented dokona wypłaty nagrody pieniężnej na konto Osoby polecającej najpóźniej 7 dni po poinformowaniu Osoby polecającej o przyznaniu Nagrody pod warunkiem otrzymania płatności od Klienta za zatrudnienie polecanego kandydata. 
 4. Wysokość przyznanej nagrody wynosi: bonusowe wynagrodzenie wahające się między 2 tys. zł a  5 tys. zł. Kwota jest uzależniona od poziomu kompetencji kandydata. 
  1. Kwoty przy polecaniu Konsultantów IT:

   – 5 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata posiadającego powyżej  5 lat doświadczenia komercyjnego technicznego/kierunkowego, wymaganego na danym stanowisku. – 4 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata posiadającego 4 lata  doświadczenia komercyjnego technicznego/kierunkowego, wymaganego na danym stanowisku. – 3 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata znajomego  posiadającego 3 lata doświadczenia komercyjnego technicznego/kierunkowego, wymaganego na  danym stanowisku 

   – 2 000 PLN – za nawiązanie współpracy lub podjęcie pracy przez Kandydata posiadającego do 2 lat  doświadczenia komercyjnego technicznego/kierunkowego, wymaganego na danym stanowisku. 

   W przypadku polecenia kandydata na stanowisko wewnątrz spółki kwota nagrody wynosi: – 2 000 PLN – bez względu na staż pracy, z wyłączeniem praktykantów i stażystów.

 5. Wszelkie daniny publicznoprawne wynikające z tytułu otrzymania nagrody obciążają Osobę polecającą. 

 6. Jeżeli Kandydat nie został zatrudniony w okresie 3 miesięcy od polecenia Kandydata przez Osobę polecającą, Kandydat jest traktowany jako nie zgłoszony do Programu. Osobie polecającej nie przysługuje w tym przypadku nagroda finansowa za jego polecenie. 

 7.  Osoba, której dane są przetwarzane może w każdej chwili skorzystać z praw określonych w art. 15 do 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Programu Poleceń wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo, do dnia ogłoszenia zakończenia Programu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny. 
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń oraz powstałe na podstawie niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

Kraków Listopad 2023.

Zacznijmy współpracę

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.