W poprzednim artykule zamieszczonym na naszej stronie internetowej wyjaśniliśmy już:

 • czym jest DSA (Digital Services Act z ang., Akt o usługach cyfrowych, w skrócie „AUC”)
 • w jakim celu został wprowadzony,
 • kto jest zobowiązany do jego stosowania. 

Natomiast w artykule, który właśnie czytasz, wskażemy, jakie główne obowiązki i sankcje nakłada unijne rozporządzenie DSA na przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie, przy czym ograniczymy się do najważniejszych kwestii z uwagi na obszerność samego rozporządzenia, które ma aż 102 strony i mnogość dostępnych już w tym zakresie szczegółowych opracowań.

I w tym miejscu, w celu wskazania obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w branży e-commerce, warto wspomnieć, że zaledwie rozporządzenie zaczęło obowiązywać (w pierwszym etapie od dnia 25 sierpnia 2023 r. duże platformy (VLOP) i wyszukiwarki internetowe (VLOSE)), a już jedna z nich jesienią 2023 r. doczekała się wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską.

Mowa jest tutaj o Tik Toku!

Postępowanie Komisji Europejskiej zostało wszczęte wobec Tik Toka w obszarach związanych z:

 • ochroną małoletnich, 
 • przejrzystością reklam, 
 • dostępem naukowców do danych, 
 • zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. 

Śledzenie losów tego pierwszego wszczętego na gruncie DSA tak dużego postępowania wobec platformy VLOP, którą jest właśnie Tik Tok zgodnie z decyzją Komisji, może okazać się dobrą lekcją dla przedsiębiorców działających w Internecie w aspekcie tego, jakie działania będą oceniane przez organy nadzorujące jako sprzeczne z DSA i czego unikać!

Jakie obowiązki wobec przedsiębiorców wprowadza DSA?

Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich obowiązków wynikających z rozporządzenia DSA, które dla uproszczenia można znaleźć m.in. w oficjalnych opracowaniach dostępnych na stronach internetowych organów Unii Europejskiej. Powyżej na przykładzie postępowania wobec Tik Toka zostały nakreślone już niektóre obowiązki przedsiębiorców, co ma służyć bezpieczeństwu użytkowników.

Najważniejszymi obowiązkami wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie DSA w przypadku przedsiębiorców będących mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami działającymi w oparciu o usługi hostingu lub platformy internetowej są:

 1. wyznaczenie punktu kontaktowego umożliwiającego odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z dostawcą, drogą elektroniczną, w sposób przyjazny dla użytkownika (art. 11-12 DSA);
 2. wyznaczenie przedstawiciela, jeśli masz siedzibę poza UE (art. 13 DSA);
 3. dostosowanie warunków świadczenia usług w regulaminie poprzez określenie zasad dotyczących (art. 14 DSA):
   • ograniczenia w korzystaniu z usługi, np. w przypadku publikacji niedopuszczalnych treści przez użytkowników,
   • wskazania, jakie treści dostawca kwalifikuje jako niezgodne z warunkami korzystania z serwisu i jego usług,
   • zasady moderacji treści (np. komentarzy czy opinii w sklepie internetowym, aplikacji jak odmowa publikacji, usunięcie treści, czy ograniczenia w korzystaniu z usługi lub konta użytkownika),
   • wskazanie ograniczeń, jakie dostawca nakłada na użytkownika w razie przekazania przez użytkownika treści nielegalnych,
   • mechanizmy algorytmicznego podejmowania decyzji (np. w przypadku treści użytkowników zawierających wulgaryzmy),
   • zmiany warunków korzystania z usług w Twoim serwisie;

     4. wdrożenie mechanizmu dokonywania zgłoszeń w zakresie nielegalnych treści;

     5. określenie procedury odwoływania się przez użytkowników od Twoich decyzji;

     6. przygotowanie się do współpracy z organami państwowymi w przedmiocie nielegalnych treści;

     7. przekazywanie określonych informacji na żądanie koordynatora ds. usług cyfrowych – jeśli świadczysz usługę platformy internetowej.

Istotne jest też to, że w przypadku usług kierowanych do małoletnich, warunki ich świadczenia muszą być przygotowane w sposób dostosowany do wieku małoletnich i zrozumiały dla nich. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na obowiązki wynikające z rozporządzenia DSA w zakresie:

 1. transparentności reklamy internetowej (art. 26 ust. 1 DSA);
 2. transparentności informacji handlowej (art. 26 ust. 2 DSA);
 3. zakazu reklamy opartej na profilowaniu danych wrażliwych (art. 26 ust. 3 DSA);
 4. zakazu reklamy targetowanej opartej na profilowaniu danych małoletnich (art. 28 ust. 2 DSA).

W praktyce największe trudności możesz mieć na etapie oceny, czy podlegasz pod rozporządzenie DSA i w jakim zakresie. W tym celu należy ocenić przede wszystkim, czy w świetle tego rozporządzenia jesteś hostingodawcą prowadząc np. bloga jako działalność nieznaczną i wyłącznie poboczną powiązaną z inną główną usługą świadczoną przez Ciebie, czy też jesteś już platformą internetową, bo np. przechowujesz komentarze w sieci społecznościowej.  W tym celu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, aby nie narazić się na sankcje za niestosowanie przez Ciebie w ogóle rozporządzenia DSA bądź za nieprawidłowe jego stosowanie w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w sieci wirtualnej.

Czy konieczne jest dostosowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną do DSA?

Tak, ale tylko wtedy, gdy dana usługa świadczona drogą elektroniczną, kwalifikuje się jako usługa pośrednia w rozumieniu DSA zgodnie z art. 3 lit. g) DSA.

Jeśli działasz już w branży, to być może wiele z wcześniej wskazanych kwestii uregulowałeś już w obecnie stosowanym przez Ciebie regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a teraz wystarczy jego przejrzenie i dostosowanie regulaminu bądź zmiana w zakresie brakujących elementów wynikających z rozporządzenia DSA. Jeśli tego nie zrobiłeś jeszcze, to najwyższa poraz dokonać takiej aktualizacji regulaminu!

Jeśli dopiero planujesz rozpocząć działalność w sieci, to pamiętaj o konieczności przygotowania takiego regulaminu nie tylko zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale także z rozporządzeniem DSA i innymi przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa!

Informacje te należy przedstawić użytkownikom serwisu w sposób jasny, prosty, zrozumiały, jednoznaczny. Dodatkowo takie informacje powinno się podać do wiadomości publicznej w łatwo dostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie na stronie internetowej, w serwisie społecznościowych czy aplikacji.

Co grozi za niedostosowanie się do DSA?

Za niewypełnianie obowiązków nałożonych przez DSA na przedsiębiorców w rozporządzeniu tym przewidziana jest kara pieniężna w wysokości do 6 % rocznego światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym. W rozporządzeniu przewidziano jeszcze inne sankcje, jak m.in. okresowe kary pieniężne.

Czy Polska musi dostosować krajowe przepisy prawa do wymogów DSA?

Polskie Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło w styczniu 2024 r. konsultacje społeczne projektu ustawy wdrażającej DSA. Zmianie ulegnie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W ramach tych zmian mają zostać wprowadzone procedury, które umożliwią skuteczną realizację uprawnień wynikających z AUC. Ponadto zmiany zakładają, że to Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie pełnić jednocześnie funkcję Koordynatora ds. Usług Cyfrowych. I to właśnie ten krajowy organ, odpowiedzialny za nadzorowanie dostawców usług pośrednich, będzie uprawniony do stosowania sankcji wobec podmiotów zobowiązanych do przestrzegania wymogów rozporządzenia DSA. 

Dopóki nie zostaną przyjęte odpowiednie regulacje krajowe, nie ma możliwości egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie przepisów DSA od przedsiębiorców podlegających pod nadzór krajowych organów!

Podsumowując temat rozporządzenia DSA, patrząc na szeroki i szczegółowy zakres wymagań wprowadzonych przez rozporządzenie DSA, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w dostosowaniu do wymogów DSA i powierzyć wyznaczonej w swoim przedsiębiorstwie osobie obowiązek nadzoru nad treściami, które będą znajdować się na stronie internetowej przedsiębiorcy. Sankcje za naruszenie tych wymogów są dotkliwe i możemy spodziewać się, że uprawniony do tego organ krajowy będzie z nich korzystać, tym bardziej, że treści te będą ogólnie dostępne na stronie każdego sklepu internetowego czy w portalu społecznościowym zarówno dla użytkowników, organów krajowych, a także dla Twoich konkurentów!

Jest to tym bardziej pewne patrząc na wskazany wcześniej przykład Tik Toka!

Ponadto w kolejnych latach możemy spodziewać się coraz większego zakresu regulacji i wymogów nakładanych na przedsiębiorców działających w branży e-commerce, co nie powinno stanowić zaskoczenia biorąc pod uwagę postępujący rozwój technologii oraz powszechną dostępność usług świadczonych w wirtualnym świecie. Leży to zresztą w naszym własnym interesie, ponieważ celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa oraz klarownych i uczciwych warunków korzystania z Internetu przez wszystkich.

Jeśli prowadzisz swoją firmę, to jednym z Twoich podstawowych działań powinien być stały monitoring w zakresie obowiązujących przepisów prawa! Dzięki temu będziesz prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, zminimalizujesz dotkliwe ryzyko stosowania kar pieniężnych czy innych sankcji przez uprawnione do tego organy i unikniesz konieczności zakończenia prowadzenia przez Ciebie działalności w tym zakresie. 

Stawką w tej grze jest więc Twoje być albo nie być!

Skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.

Related Posts