REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WEARESIMPLYTALENTED.COM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin spełnia wymóg, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu wearesimplytalented.com.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu wearesimplytalented.com w sposób umożliwiający Użytkownikowi w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zaakceptowanie w całości warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności umieszczonych w Serwisie i zawarcie Umowy z Simply Talented w zakresie świadczonych przez Simply Talented Usług. W przypadku braku woli akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności użytkownik powinien niezwłocznie opuścić Serwis. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu w każdej chwili i bez wskazania przyczyn odmowy.
 5. Simply Talented prowadzi stronę internetową https://wearesimplytalented.com/ w celu świadczenia następujących Usług:

   a) umożliwienia Kandydatom przeglądania ofert pracy umieszczonych w Serwisie bądź podserwisach Klientów lub Partnerów, z którymi Simply Talented współpracuje w ramach realizowanych projektów rekrutacyjnych; 

   b) umieszczania przez Kandydatów swojego CV w bazie danych Simply Talented bądź podserwisach Klientów lub Partnerów, z którymi Simply Talented współpracuje w ramach realizowanych projektów rekrutacyjnych; 

   c) umożliwienia Kandydatom aplikowania na stanowiska pracy oferowane za pośrednictwem Simply Talented bądź podserwisów Klientów lub Partnerów, z którymi Simply Talented współpracuje w ramach realizowanych projektów rekrutacyjnych; 

   d) nawiązywania z Klientami lub Partnerami współpracy w zakresie projektów związanych z rekrutacją Kandydatów;

   e) innych Usług określonych w Serwisie.

 6. Simply Talented, w ramach nawiązanej z Klientami lub Partnerami współpracy, umożliwia Użytkownikom dostęp i korzystanie z podserwisów, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Klientów lub Partnerów, przy czym:

   a) w przypadku podserwisów Partnerów lub Klientów do Usług Simply Talented stosuje się Regulamin, chyba że inaczej stanowi odrębny regulamin szczegółowy dotyczący danej Usługi świadczonej przez Simply Talented;

   b) do usług świadczonych przez Klientów lub Partnerów w tych podserwisach stosuje się regulaminy udostępniane Użytkownikom przez Partnerów lub Klientów w poszczególnych podserwisach.

§ 2. DEFINICJE
 1. Administrator Serwisu – Simply Talented.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Formularz kontaktowy – Usługa świadczona nieodpłatnie przez Simply Talented drogą elektroniczną, umożliwiająca przesłanie przez Użytkownika do Simply Talented wiadomości za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie.
 4. Klient – podmioty będące klientami Simply Talented oraz inne osoby, na rzecz których Simply Talented świadczy Usługi w toku prowadzenia swojej działalności, lub które Simply Talented z uzasadnionych względów uznaje za zainteresowane swoimi Usługami.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1933 z późn. zm.).
 6. Konto – część Serwisu udostępniona przez Simply Talented Użytkownikowi, w ramach Umowy w rozumieniu art. 5a Ustawy konsumenckiej, po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, na mocy której Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie Danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usługi cyfrowej za pośrednictwem Serwisu.
 7. Partner – osoba lub podmiot, z którym Simply Talented nawiązała współpracę w celu świadczenia Usług. 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Serwis – prowadzona przez spółkę Simply Talented z siedzibą w Krakowie platforma internetowa, w ramach której oferowane są Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługi cyfrowe w rozumieniu art. 5a oraz treści cyfrowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy konsumenckiej.
 11. Umowa – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Simply Talented umowa zgodnie z warunkami Regulaminu. 
 12. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym usługa cyfrowa w rozumieniu art. 5a lub treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy określone w Regulaminie.
 13. Usługodawca – Simply Talented sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sadka 18, 30-690 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917176, NIP: 9442272881, REGON: 389715890, kapitał zakładowy: 12.000 złotych.
 14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2759 z późn. zm).
 15. Ustawa elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 16. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu.
§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU, ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne, chyba że regulaminy bądź zawarte odrębnie umowy w zakresie świadczenia poszczególnych Usług dostępnych w Serwisie będą przewidywać inne warunki w tym zakresie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług dostępnych w Serwisie może wymagać dokonania rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta.
 3. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenia przenośne, połączone z siecią Internet, wyposażone w zainstalowaną przeglądarkę internetową. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 4. W celu korzystania z niektórych Usług niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. 
 5. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Serwisu, obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także odpowiednich opcji w zakresie plików cookies.
 6. Użytkownik może w ramach Serwisu:

   a) korzystać z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania;  

   b) dokonać rejestracji w Serwisie i utworzyć w ten sposób Konto;

   c) logować się do Konta działającego w ramach Serwisu i korzystać z Usług dostępnych jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników poprzez Konto.

 7. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego danych Użytkownika wymaganych podczas rejestracji. W związku z rejestracją Konta oraz logowaniem do Konta dane Użytkownika zachowywane są w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony internetowej, zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej strony internetowej Serwisu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Simply Talented podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych. 
 9. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Simply Talented o świadczenie Usług dostępnych w ramach Konta na warunkach określonych w Regulaminie następuje z chwilą utworzenia Konta w Serwisie, a Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. W momencie dokonania rejestracji Użytkownikowi udostępnione zostaje Konto.
 10. Warunki korzystania z Konta przez Użytkownika są następujące:

   a) Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie;

   b) Konta o takich samych danych Użytkownika mogą zostać usunięte;

   c) Niedozwolone jest korzystanie z Konta innego Użytkownika, a także udostępnianie Konta i danych do logowania innym osobom;

   d) Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia danych wymaganych do zalogowania się do jego Konta w Serwisie.

 11. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika w zakresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym w ramach Konta, następuje poprzez usunięcie Konta przez Użytkownika zgodnie z procedurą określoną w Serwisie.
 12. Użytkownik będący Kandydatem ma prawo usunięcia wprowadzonych lub przesłanych za pośrednictwem Serwisu, w tym Konta uprzednio danych, w tym Danych osobowych. Rezygnacja z korzystania z Usług jest możliwa przy użyciu odpowiednich opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: info@wearesimplytalented.com​.
 13. Simply Talented może rozwiązać Umowę w zakresie korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w tym Konta w przypadku:

   a) naruszenia przez Użytkownika Regulaminu bądź regulaminów poszczególnych Usług,

   b) podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych swoich danych, w tym Danych osobowych lub oświadczeń, lub danych innych osób lub podmiotów,

   c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływającego na dobre imię Simply Talented lub w inny sposób szkodliwego dla wizerunku Simply Talented bądź nawiązanej przez Simply Talented z Klientami lub Partnerami współpracy w ramach projektów rekrutacyjnych.

 14. W innych przypadkach niż określone w § 3 ust. 13 Regulaminu, Simply Talented może rozwiązać Umowę w zakresie korzystania z Serwisu, w tym Konta, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 15. Simply Talented nie wyraża zgody na:

   a) dostęp lub korzystanie z Serwisu, w tym Konta oraz treści zawartych w Serwisie w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika;

   b) kopiowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie;

   c) umieszczanie na stronie oszczerstw, gróźb, wulgaryzmów, treści nawołujących do przemocy czy nienawiści rasowej ani jakiejkolwiek innej;

   d) umieszczanie jakichkolwiek treści bądź materiałów, które mogą mieć nawet potencjalny wpływ na sprawność działania Serwisu, zwłaszcza spamu, wirusów, treści lub materiałów mogących modyfikować, kasować lub umieszczać niepożądane informacje w Serwisie;

   e) korzystanie przez Użytkowników z jakichkolwiek urządzeń bądź oprogramowania w celu dokonania włamania, uszkodzenia, wstrzymania działania Serwisu lub podjęcia innych działań, mogących wpłynąć na jego funkcjonowanie.

 16. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa albo dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje i przyjęte normy społeczne, w tym niedopuszczalne jest przesyłanie tego typu treści za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
§ 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Simply Talented oświadcza, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, logotypy, treści, grafiki, zdjęcia, a także układ i kompozycje tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaków towarowych umieszczonych w Serwisie, które przysługują Simply Talented lub podmiotom trzecim, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. 
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.  Korzystanie z utworów nie powoduje nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw w tym zakresie, w tym np. prawa do licencji.
 3. Użytkownicy gwarantują się, że korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z jakichkolwiek materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą udzieloną Użytkownikom przez uprawnione podmioty oraz ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia tych warunków korzystania. 
 4. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Simply Talented gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej jej niewyłącznej licencji.
 5. Udostępniając materiały za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie osobistego użytku, a Simply Talented zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej przez Użytkownika licencji niewyłącznej.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Simply Talented dokłada należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym Konta, jednakże zastrzega sobie możliwość do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym Konta z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku działania siły wyższej bądź konieczności przeprowadzenia aktualizacji bądź w przypadku awarii Serwisu, w tym Konta. Simply Talented nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedziałanie Serwisu. 
 2. W przypadku braku dostępu do Serwisu bądź jego nieprawidłowego działania z jakiejkolwiek przyczyny, Simply Talented nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie, w szczególności w przypadku braku możliwości korzystania z Konta i aplikowania przez Kandydatów na oferty pracy tam zamieszczone. 
 3. Simply Talented zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu wszelkich niepożądanych treści i materiałów oraz do natychmiastowego zablokowania dostępu do Serwisu. W przypadku naruszenia powyższych postanowień lub wykorzystania Serwisu w sposób niezgodny z warunkami Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, osoba lub podmiot dopuszczające się naruszeń, poniosą odpowiedzialność prawną, w tym Simply Talented domagać się może zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Simply Talented w związku z takim zachowaniem innej osoby lub podmiotu. Osoby lub podmioty, które dopuściły się naruszeń mogą również ponieść zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem odpowiedzialność wobec osób trzecich, którym wyrządziły szkodę. 
 4. Simply Talented nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawdziwe, niekompletne bądź nieprawidłowe informacje przekazane przez osoby trzecie, ani też za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez jakikolwiek podmiot polegający na informacjach udostępnionych za pośrednictwem Serwisu lub wykorzystujący informacje dostępne w Serwisie. 
 5. Simply Talented nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania ze strony Partnerów bądź Klientów potencjalnymi Kandydatami, ani nie gwarantuje pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji, jak również nie gwarantuje, że potencjalny Kandydat będzie w stanie spełnić oczekiwania Klienta jako potencjalnego pracodawcy.
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w zakresie Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 2. Reklamacja może zostać złożona:

   a) pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Simply Talented sp. z o.o., ul. Sadka 18, 30-690 Kraków;

   b) poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@wearesimplytalented.com.

 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: 

   a) dane Użytkownika – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail;

   b) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

   c) przedmiot żądania. 

 4. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Simply Talented wezwie osobę składającą reklamację do uzupełnienia w ciągu 14 dni brakujących danych pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Simply Talented nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec osoby składającej reklamację.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Simply Talented prawidłowo złożonej i kompletnej reklamacji w takiej samej formie, w jakiej została złożona.
§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie zgodnie z Rozporządzeniem RODO w odniesieniu do danych Użytkowników, korzystających z Usług, jest Simply Talented sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sadka 18, 30-690 Kraków, numer KRS: 0000917176, NIP: 9442272881, REGON: 389715890.
 2. Simply Talented informuje Użytkowników, że korzystanie ze stron internetowych zawartych w Serwisie, wiąże się z korzystaniem z plików cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.
 3. Simply Talented oświadcza, że będzie dokładać staranności, aby zapewnić bezpieczne warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zapewniając należytą ochronę informacjom przekazanym przez Użytkowników, zwłaszcza Danym osobowym.
 4. Simply Talented nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez któregokolwiek z Użytkowników, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu, informacji dotyczących tego Użytkownika, w tym Danych osobowych czy danych do logowania do Konta osobom nieuprawnionym, które mogą zostać wykorzystane przez innych Użytkowników w sposób niepożądany.
 5. W przypadku przekierowania z Serwisu na portal lub podserwis innego podmiotu, podawanie swoich Danych osobowych przez Użytkownika odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Korzystanie przez Użytkownika z opcji logowania za pośrednictwem, administrowanego przez inny podmiot, portalu bądź podserwisu prowadzącego do bezpośredniego przejścia przez Użytkownika do Serwisu, w tym zalogowania się do Konta w Serwisie, następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika. W takich przypadkach nie stosuje się Regulaminu Serwisu, a Użytkownicy powinni uprzednio zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez ten podmiot.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Simply Talented może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych powodów, tj.:

  a) zmiany powszechnie obowiązującego prawa;

  b) wydania przez sąd lub uprawniony organ wyroku, postanowienia, decyzji administracyjnej, zaleceń lub rekomendacji, ustanowienia obowiązków bądź zakazów wobec Simply Talented w zakresie, w jakim dotyczą one prowadzonej przez Simply Talented działalności bądź świadczonych Usług, 

  c) zmian w Usługach świadczonych przez Simply Talented w związku ze zmianą zakresu bądź rodzaju Usług świadczonych w Serwisie. 

 2. Simply Talented zawiadomi Użytkowników korzystających z Serwisu o proponowanych zmianach w Regulaminie wskazując te zmiany i udostępnieni treści nowego Regulaminu w jeden z następujących sposobów:

  a) poprzez opublikowanie informacji w Serwisie nie później niż na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu,

  b) poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu, na adres e-mail podany przez Użytkownika korzystającego z Konta w Serwisie, który zawarł Umowę z Usługodawcą.

 3. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać po upływie 7 dni od przekazania informacji o nich, chyba że z przyczyn niezależnych od Simply Talented zmiany wejdą w życie w krótszym terminie. 
 4. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian w Regulaminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@wearesimplytalented.com.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy elektronicznej, Ustawy konsumenckiej, Kodeksu cywilnego, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2024 r.