Dlaczego warto rekrutować w Polsce? Ludzie siedzą przy stole i zastanawiają się czy warto

W Części 1. naszej serii blogów omówiliśmy podstawowe elementy skutecznego przeprowadzania wywiadów dla menedżerów ds. rekrutacji. Zbadaliśmy, jak zdefiniować oczekiwania wobec kandydata, odróżnić wywiady strukturalne od niestrukturalnych oraz tworzyć wnioskodawcze pytania, w tym behawioralne i sytuacyjne. W Części 2 zagłębiamy się bardziej w istotne tematy. Omówimy strategie eliminowania uprzedzeń i promowania różnorodności, znaczenie języka inkluzywnego oraz sposób standaryzacji ocen przy użyciu kart ocen i angażowania się w proces podejmowania decyzji w sposób współpracujący. Dodatkowo skoncentrujemy się na zaangażowaniu po wywiadzie, podkreślając znaczenie doświadczenia kandydata i transparentnej informacji zwrotnej. Naszym celem jest dostarczenie menedżerom ds. rekrutacji wszechstronnego zrozumienia procesu rekrutacji, zapewniając, że jest on sprawiedliwy, inkluzywny i oparty na wynikach.

 

Rozdział 4: Różnorodność i Inkluzywność

4.1 Unikanie Uprzedzeń: Strategie dla Bezstronnych Wywiadów

W dziedzinie rekrutacji ważne jest zwalczanie uprzedzeń, aby zapewnić uczciwe i równoprawne szanse wszystkim kandydatom. Nieświadome uprzedzenia, często niezamierzone, mogą przenikać do procesu rekrutacji, wpływając na decyzje i potencjalnie utrudniając wysiłki związane z różnorodnością i inkluzją. W tej sekcji omówimy strategię, które menedżerowie mogą wykorzystać, aby zminimalizować uprzedzenia podczas wywiadów i promować bardziej wyrównane pole gry.

 

 • Świadomość jest Kluczem: Pierwszym krokiem w zwalczaniu uprzedzeń jest ich rozpoznanie. Zachęć swoją kadrę ds. rekrutacji do świadomości potencjalnych uprzedzeń, czy to związanych z płcią, rasą, wiekiem lub jakąkolwiek inną cechą. Uznanie tych uprzedzeń stanowi fundament, na którym można zbudować bezstronne decyzje.

 

 • Standaryzowane Pytania: Skutecznym sposobem na zmniejszenie uprzedzeń jest zadawanie wszystkim kandydatom tego samego zestawu strukturalnych pytań. Takie podejście sprawia, że każdy kandydat jest oceniany na podstawie tych samych kryteriów, co ułatwia obiektywne porównanie ich odpowiedzi.

 

 • Techniki “Blind Hiring”: Blind Hiring to metoda, w której pewne dane identyfikujące kandydatów, takie jak ich imię, płeć czy wiek, są usuwane z ich podań lub CV. Pomaga to oceniać kandydata wyłącznie na podstawie jego umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia. Rozważ wdrożenie technik ślepego przyjmowania, aby zminimalizować wpływ uprzedzeń związanych z demografią.

 

 • Różnorodne Zespoły ds. Rekrutacji: Inkluzywność rodzi różnorodność. Upewnij się, że zespoły ds. rekrutacji są same różnorodne, reprezentują różne środowiska, perspektywy i doświadczenia. Zróżnicowany zespół może pomóc zrównoważyć indywidualne uprzedzenia i dostarczyć bardziej holistyczną ocenę.

 

 • Ocenianie Umiejętności: Przesuń swoją uwagę z cech osobistych na umiejętności i kwalifikacje wymagane do danego stanowiska. Opracuj klarowne kryteria oceny tych umiejętności i użyj ich jako głównego podstawy oceny.

 

 • Szkolenia i Edukacja: Regularnie edukuj swoich przesłuchujących w rozpoznawaniu i zwalczaniu uprzedzeń. Oferuj zasoby i warsztaty, które dostarczają wgląd w nieświadome uprzedzenia i strategie ich przezwyciężania.

 

 • Opinie i Kalibracja: Po każdym wywiadzie zachęcaj swoich przesłuchujących do udzielania opinii i uczestniczenia w sesjach kalibracyjnych. Zapewnia to, że oceny są spójne i że ewentualne uprzedzenia mogą zostać zidentyfikowane i wyeliminowane.

 

 • Decyzje Oparte na Danych: Wykorzystaj dane i analizy, aby śledzić i analizować swoje procesy rekrutacyjne. Identyfikuj wzorce lub rozbieżności w ocenach kandydatów, aby zlokalizować obszary, w których uprzedzenia mogą wciąż występować, i podjęć odpowiednie działania naprawcze.

 

Wprowadzając te strategie, menedżerowie ds. rekrutacji mogą stworzyć bardziej inkluzywne i sprawiedliwe środowisko wywiadu. Ważne jest pamiętanie, że choć uprzedzenia mogą być trudne do całkowitego wyeliminowania, te kroki mogą znacząco zmniejszyć ich wpływ, co ostatecznie prowadzi do bardziej uczciwego i efektywnego procesu rekrutacji. W naszym kolejnym rozdziale będziemy eksplorować znaczenie stosowania języka inkluzywnego w celu promowania różnorodności i poczucia przynależności podczas wywiadów. Bądźcie na bieżąco!

 

4.2 Język Inkluzywny: Budowanie Przyjaznego Środowiska Wywiadu

Inkluzja to nie tylko modne słowo; to fundamentalny aspekt tworzenia miejsca pracy, które ceni różnorodność i sprzyja poczuciu przynależności. Język odgrywa w tym przedsięwzięciu kluczową rolę, ponieważ wybierane przez nas słowa mogą wzmacniać przyjazną atmosferę lub nieumyślnie wykluczać kandydatów. W tej sekcji zagłębimy się w znaczenie stosowania języka inkluzywnego podczas wywiadów i jak może on pozytywnie wpłynąć na postrzeganie kandydatów.

 

 • Język Odzwierciedla Wartości Firmy: Wybór słów odzwierciedla wartości twojej organizacji. Stosując język inkluzywny, sygnalizujesz kandydatom, że twoja firma zobowiązuje się do różnorodności i inkluzji. To może przyciągnąć szersze grono kandydatów, którzy czują się docenieni i szanowani.

 

 • Unikaj Terminów Związanych z Płcią: Jedną z najczęstszych pułapek językowych jest używanie terminów związanych z płcią. Powstrzymaj się od używania słów takich jak „on” czy „ona”, odnosząc się do hipotetycznych kandydatów. Zamiast tego, wybierz neutralne pod względem płci zaimki, takie jak „oni”, aby zapewnić inkluzję.

 

 • Zróżnicowana Terminologia: Używaj języka, który obejmuje różnorodność doświadczeń i pochodzeń. Na przykład, zamiast mówić „ludzkość”, użyj „ludzkość”, aby uznawać wkład i perspektywy wszystkich płci.

 

 • Inkluzywne Opisy Stanowisk Pracy: Zacznij promować inkluzywność już od opisów stanowisk pracy. Unikaj stosowania zbyt męskich lub kobiecych terminów, które mogą zniechęcić pewnych kandydatów. Skup się na umiejętnościach i kwalifikacjach, a nie na języku związanym z płcią.

 

 • Pytania o Zaimki: W trakcie wywiadu rozważ pytanie kandydatów o preferowane przez nich zaimki. Ten prosty gest wyraża szacunek dla różnorodności płci i ustanawia ton inkluzji.

 

 • Unikaj Stereotypów: Ostrzegaj przed stereotypami czy założeniami na temat kandydatów opartymi na ich pochodzeniu lub doświadczeniach. Podchodź do każdego kandydata jako do osoby o unikalnych cechach i talentach.

 

 • Wrażliwość Kulturowa: Bądź świadomy wrażliwości kulturowej i potencjalnego wpływu języka na kandydatów z różnych środowisk kulturowych. Edukuj swoich przesłuchujących, aby upewnić się, że używają terminologii kulturowo wrażliwej.

 

 • Promowanie Przynależności: Język inkluzywny idzie dalej niż tylko poprawność polityczna; sprzyja poczuciu przynależności. Kandydaci, którzy czują się szanowani i uwzględnieni w trakcie procesu rekrutacji, są bardziej skłonni pozytywnie postrzegać twoją organizację i akceptować oferty pracy.

 

 • Szkolenia i Świadomość: Zapewniaj szkolenia i programy świadomości swojej kadrze ds. rekrutacji na temat znaczenia języka inkluzywnego. Zachęcaj do otwartych dyskusji na temat wyborów językowych i ich wpływu.

 

Przyjmując język inkluzywny, tworzysz środowisko wywiadowcze, w którym kandydaci z różnych środowisk czują się komfortowo i docenieni. To nie tylko zwiększa reputację Twojej organizacji, ale także przyczynia się do budowy zróżnicowanej i dynamicznej siły roboczej. W kolejnej sekcji omówimy znaczenie tworzenia strukturalnych ocen wywiadów za pomocą kart ocen i skal ocen, aby zapewnić uczciwość i spójność w procesie rekrutacji.

 

Rozdział 5: Ocena i podejmowanie decyzji

 

5.1 Karty ocen i skalę ocen: Podniesienie spójności wywiadu

W skomplikowanym tańcu wywiadów, gdzie każdy krok i interakcja może wpłynąć na decyzję rekrutacyjną, utrzymanie spójności jest niezwykle istotne. To tutaj właśnie wchodzi w grę sztuka tworzenia kart ocen i skal ocen wywiadu. Narzędzia te pomagają nie tylko usystematyzować ocenę kandydatów, ale także zapewniają uczciwy i bezstronny proces oceny. Przyjrzyjmy się znaczeniu tych narzędzi dla zapewnienia strukturalnego, spójnego i sprawiedliwego procesu rekrutacji.

 

 • Określenie kryteriów oceny: Podstawa skutecznej karty ocen leży w jasnym określeniu kryteriów oceny dla danej roli. Jakie umiejętności, kompetencje i kwalifikacje są niezbędne do osiągnięcia sukcesu? Określając te kryteria na wstępie, dostarczasz osobom przeprowadzającym wywiady mapy do oceny.

 

 • Strukturalne oceny: Karty ocen wprowadzają strukturę do procesu wywiadu. Określają obszary, które mają być oceniane, oraz odpowiadające im skalę ocen. Zapewnia to, że każdego kandydata ocenia się na tych samych wymiarach, umożliwiając uczciwe porównania.

 

 • Obiektywne ocenianie: Skalę ocen zapewniają standaryzowaną metodę przyznawania punktów. Zachęcają do obiektywności, wymagając od osób przeprowadzających wywiad oceny kandydatów na podstawie obserwowanych zachowań i odpowiedzi, a nie subiektywnych osądów.

 

 • Spójność między wywiadami: Kiedy w proces rekrutacji zaangażowanych jest wielu osób przeprowadzających wywiad, karty ocen i skalę ocen tworzą wspólny język. Promują spójność, zapewniając, że każda osoba przeprowadzająca wywiad ocenia kandydatów według tych samych kryteriów i skali.

 

 • Zmniejszanie wpływu uprzedzeń: Karty ocen pomagają zmniejszyć wpływ nieświadomych uprzedzeń, skupiając się na umiejętnościach i kwalifikacjach, a nie na cechach osobistych. Przewodzą osobom przeprowadzającym wywiad ocenianie kandydatów obiektywnie, zmniejszając wpływ uprzedzeń na decyzje rekrutacyjne.

 

 • Poprawa doświadczenia kandydata: Strukturalny proces wywiadu z jasno określonymi kryteriami oceny i skalami ocen poprawia doświadczenie kandydata. Kandydaci doceniają transparentność, wiedząc, że są oceniani w sposób uczciwy i spójny.

 

 • Decyzje oparte na danych: Dane zebrane za pomocą kart ocen i skal ocen dostarczają cenne informacje. Możesz analizować wyniki wywiadu, identyfikować trendy, mocne strony i obszary do poprawy w procesie rekrutacji, co prowadzi do podejmowania decyzji opartych na danych.

 

 • Elastyczność: Karty ocen i skalę ocen można dostosować do różnych ról i branż. Możesz dostosować je do określonych wymagań i kompetencji istotnych dla każdej pozycji.

 

 • Narzędzie szkoleniowe: Te narzędzia są również cenną pomocą szkoleniową dla osób przeprowadzających wywiady, zwłaszcza tych, które są nowe w tej roli. Zapewniają jasną strukturę przeprowadzania wywiadów i skutecznego oceniania kandydatów.

 

 • Zgodność z przepisami: Strukturalny proces oceny z wykorzystaniem kart ocen i skal ocen może pomóc w udowodnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi równych szans zatrudnienia. Pokazuje to zaangażowanie w uczciwe praktyki rekrutacyjne.

 

Wprowadzenie kart ocen i skal ocen wywiadu do swojego procesu rekrutacyjnego pozwala nie tylko usprawnić oceny, ale także podkreślić zaangażowanie Twojej organizacji w uczciwe i spójne praktyki rekrutacyjne. W kolejnej sekcji omówimy potęgę wspólnego podejmowania decyzji i rolę, jaką odgrywa w budowaniu wydajnych zespołów. Bądźcie państwo gotowi na pozyskanie wskazówek dotyczących wykorzystywania różnorodnych perspektyw w procesie rekrutacji!

 

5.2 Wspólne podejmowanie decyzji: Siła różnorodnych perspektyw

Droga do budowania wyjątkowych zespołów nie leży wyłącznie na barkach jednego menedżera ds. rekrutacji – to podróż kolektywna. Wspólne podejmowanie decyzji w kontekście procesu rekrutacji łączy różnorodne perspektywy, aby kształtować zrównoważone decyzje rekrutacyjne. W tej sekcji zgłębimy sztukę wspierania współpracy między członkami panelu rekrutacyjnego i wykorzystywania potencjału tych różnorodnych punktów widzenia.

 

 • Zbiorowa inteligencja: Gdy tworzysz panel przeprowadzających wywiady z różnymi doświadczeniami, perspektywami i wiedzą, czerpiesz z bogactwa zbiorowej inteligencji. Każdy członek panelu może wnosić unikalne spojrzenie i oceny, wzbogacając cały proces oceny.

 

 • Zrównoważone oceny: Różnorodne perspektywy zapewniają zrównoważoną ocenę kandydatów. Podczas gdy jeden przeprowadzający wywiad może skupić się na umiejętnościach technicznych, inny może kłaść nacisk na dopasowanie kulturowe. Razem dostarczają kompleksowej oceny, która wykracza poza jednostronne spojrzenie.

 

 • Redukowanie uprzedzeń: Wspólne podejmowanie decyzji działa jak zabezpieczenie przed indywidualnymi uprzedzeniami. Kiedy różne perspektywy łączą się, wyzwalają i neutralizują nieświadome uprzedzenia, które mogą pojawiać się podczas wywiadów. To prowadzi do bardziej obiektywnych i uczciwych decyzji rekrutacyjnych.

 

 • Identyfikacja ślepych plam: Każdy członek panelu może dostrzegać aspekty kandydata, które inni mogliby przeoczyć. Czy to subtelny sygnał behawioralny czy unikalna kwalifikacja, te różnorodne punkty widzenia pomagają zidentyfikować zarówno mocne, jak i słabe strony kandydatów.

 

 • Poprawa doświadczenia kandydata: Kandydaci często doceniają możliwość interakcji z wieloma członkami zespołu podczas wywiadów. Daje im to szersze pojęcie o kulturze firmy i zespole, do którego mogą dołączyć. Pozytywne doświadczenie kandydata może znacząco wpłynąć na ich decyzję o przyjęciu oferty.

 

 • Zapewnienie zgodności: Wspólne podejmowanie decyzji zapewnia, że wszyscy zainteresowani są zgodni co do kryteriów wyboru i wymagań stanowiska. Zapobiega to niedomówieniom i sprawia, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o idealny profil kandydata.

 

 • Promowanie inkluzywności: Gdy różnorodne perspektywy są mile widziane i cenione, promuje to inkluzywność w procesie rekrutacji. To wysyła silny sygnał, że Twoja organizacja ceni różne punkty widzenia i jest zaangażowana w tworzenie zespołów różnorodnych i inkluzyjnych.

 

 • Skuteczna ocena: Dyskusje panelowe mogą prowadzić do bardziej efektywnych ocen kandydatów. Przeprowadzający wywiady mogą kwestionować oceny innych, co prowadzi do bardziej rygorystycznej oceny kwalifikacji i dopasowania każdego kandydata.

 

 • Budowanie konsensusu: Podczas gdy wspólne podejmowanie decyzji zachęca do różnorodnych opinii, sprzyja także budowaniu konsensusu. Członkowie panelu współpracują, aby osiągnąć jednomyślną decyzję rekrutacyjną, zapewniając, że wybrany kandydat jest zgodny z celami organizacji.

 

 • Rozwój zawodowy: Zaangażowanie członków zespołu w procesie rekrutacji może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego. Daje to możliwość doskonalenia umiejętności przeprowadzania wywiadów, lepszego zrozumienia różnych ról i udziału w kluczowych decyzjach związanych z pozyskiwaniem talentów.

 

Wprowadzenie wspólnego podejmowania decyzji do procesu rekrutacji może być przełomem. Wzbogaca oceny kandydatów, redukuje uprzedzenia i promuje kulturę inkluzyjności. W miarę jak będziemy kontynuować eksplorację skutecznych technik przeprowadzania wywiadów, kolejna sekcja zagłębia się w zaangażowanie po wywiadzie. Odkryjemy znaczenie pozytywnego doświadczenia kandydata oraz rolę transparentnej informacji zwrotnej w budowaniu wizerunku pracodawcy.

 

Rozdział 6: Działania po Rozmowie Kwalifikacyjnej

 

6.1 Doświadczenie Kandydata: Kształtowanie Wizerunku Twojej Organizacji

Podróż kandydata do Twojego procesu rekrutacyjnego to nie tylko sekwencja wydarzeń – to doświadczenie, które może głęboko wpłynąć na reputację Twojej organizacji i przyszłe wysiłki rekrutacyjne. W tej sekcji zgłębimy znaczenie pozytywnego doświadczenia kandydata i sposób, w jaki kształtuje ono sposób postrzegania Twojej organizacji przez świat.

 

 • Pierwsze Wrażenia Mają Znaczenie: Doświadczenie kandydata często rozpoczyna się od pierwszej interakcji, czy to jest to ogłoszenie o pracę online, przyjazne zaproszenie e-mailowe czy ciepłe przyjęcie na recepcji Twojego biura. Te początkowe momenty pozostawiają trwałe wrażenie na kandydatach i nadają ton całej ich podróży.

 

 • Odzwierciedla Twoje Wartości: Sposób, w jaki traktujesz kandydatów, odzwierciedla wartości Twojej organizacji. Pozytywne doświadczenie komunikuje szacunek, uczciwość i profesjonalizm, wzmacniając Twoje zobowiązanie do tych zasad.

 

 • Poczta pantoflowa: Kandydaci, którzy przeżywają pozytywne doświadczenie, są bardziej skłonni do stawania się zwolennikami Twojej organizacji. Dzielą się swoimi doświadczeniami z przyjaciółmi, rodziną i sieciami zawodowymi, co może znacząco wpłynąć na Twoje wysiłki w zakresie pozyskiwania talentów.

 

 • Przyciąga Topowy Talent: Reputacja zapewniania pozytywnego doświadczenia kandydata przyciąga topowych talentów. Wykwalifikowani profesjonaliści są bardziej skłonni ubiegać się o stanowiska w organizacjach znanych z dobrego traktowania kandydatów.

 

 • Zatrzymuje utalentowanych pracowników:: Nawet kandydaci, którzy nie zostaną wybrani, mogą ponownie aplikować w przyszłości lub polecać innych do Twojej organizacji, jeśli przeżyli pozytywne doświadczenie. Ten potencjalny zbiór talentów może być cenny w dłuższej perspektywie.

 

 • Wzmacnia Twoją Markę: Pozytywne doświadczenie kandydata przyczynia się do silnej marki pracodawcy. Pomaga wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pracy i pozycjonuje Twoją organizację jako atrakcyjne miejsce pracy.

 

 • Wzmacnia Dywersyfikację i Inkluzywność: Przyjazne doświadczenie kandydata promuje różnorodność i inkluzywność. Kandydaci z różnych środowisk są bardziej skłonni do współpracy z organizacjami, które traktują wszystkich kandydatów z szacunkiem i uczciwością.

 

 • Długotrwały Wpływ: Kandydaci, którzy przeżyli pozytywne doświadczenie, niezależnie od tego, czy zostaną zatrudnieni, czy nie, są bardziej skłonni długo postrzegać Twoją organizację korzystnie. Może to prowadzić do zwiększenia lojalności i wsparcia klientów.

 

6.2 Informacje zwrotne i Komunikacja: Budowanie Zaufania poprzez Transparentność

Skuteczna komunikacja leży u podstaw pozytywnego doświadczenia kandydata. Zapewnienie kandydatom terminowej i konstruktywnej informacji zwrotnej demonstruje Twoje zobowiązanie do transparentności i profesjonalizmu. W tej sekcji eksplorujemy znaczenie informacji zwrotnej i komunikacji w umacnianiu wizerunku pracodawcy.

 

 • Closing the Loop: Kandydaci inwestują czas i wysiłek w proces rekrutacyjny. Dostarczanie informacji zwrotnej, zwłaszcza tym, którzy nie zostali wybrani, to sposób na uznanie i docenienie ich zaangażowania. To oferuje zamknięcie i pozwala kandydatom ruszyć do przodu.

 

 • Ciągłe Doskonalenie: Informacje zwrotne nie są korzystne tylko dla kandydatów; pomagają też Twojej organizacji doskonalić swoje procesy rekrutacyjne. Dzięki zrozumieniu obszarów, w których kandydaci odnoszą sukcesy i tam, gdzie mogą potrzebować rozwoju, możesz udoskonalać kryteria wyboru i techniki wywiadu.

 

 • Szczerość i Szacunek: Szczere i konstruktywne informacje zwrotne świadczą o szacunku dla kandydatów. Pokazują, że cenisz ich wysiłki i jesteś zaangażowany w ich rozwój, nawet jeśli nie są odpowiednimi osobami na obecne stanowisko.

 

 • Zarządzanie Reputacją: Terminowa i transparentna komunikacja pomaga zarządzać reputacją Twojej organizacji. Kandydaci, którzy otrzymają szczegółową informację zwrotną, są bardziej skłonni do pozytywnego postrzegania Twojej organizacji i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

 • Wzmacnianie Marki Pracodawcy: Zaangażowanie w informacje zwrotne i komunikację wzmacnia Twoją markę pracodawcy. Sygnalizuje to, że Twoja organizacja jest profesjonalna, szanuje innych i ceni sobie kontakty z kandydatami.

 

 • Przyszłe Zaangażowanie: Kandydaci, którzy otrzymują konstruktywną informację zwrotną, są bardziej skłonni do rozważenia przyszłych możliwości z Twoją organizacją. Ta trwała relacja może być korzystna dla obu stron.

 

Pozytywne doświadczenie kandydata i skuteczne mechanizmy informacyjne to istotne elementy udanej strategii pozyskiwania talentów. Kształtują one nie tylko wizerunek Twojej organizacji, ale także wpływają na jej długoterminowy sukces w przyciąganiu i utrzymywaniu topowych talentów. Podsumowując naszą eksplorację skutecznych technik przeprowadzania wywiadów, pamiętaj, że sposób, w jaki traktujesz kandydatów, może mieć trwały wpływ na przyszłość Twojej organizacji.

 

Wnioski:

Skuteczne techniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych są kluczowym elementem budowania wydajnych zespołów i osiągania sukcesów organizacyjnych. Określając swoje cele rekrutacyjne, stosując ustrukturyzowane podejścia do rozmów kwalifikacyjnych, opracowując wnikliwe pytania, promując różnorodność i integrację, standaryzujące procesy oceny i nadając priorytet pozytywnemu doświadczeniu kandydata, możesz znacznie zwiększyć swoje wysiłki w zakresie pozyskiwania talentów.

 

Pamiętaj, że każdy etap procesu rekrutacji przyczynia się do reputacji Twojej organizacji i jej zdolności do przyciągania najlepszych talentów. Konsekwentnie stosując te techniki, nie tylko będziesz podejmować bardziej świadome decyzje rekrutacyjne, ale także będziesz pozycjonować swoją organizację jako pracodawcę z wyboru na konkurencyjnym rynku pracy. Zainwestuj w te praktyki, a zbudujesz zespoły, które doprowadzą Twoją organizację do doskonałości.

Skontaktuj się z nami

Wyślij nam wiadomość, jeśli myślisz o zmianie kariery, szukasz wyjątkowych talentów lub po prostu chciałbyś spotkać się na kawie.

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts